Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 7 lutego 2024 r. od godz. 9:00, 31-155 Kraków, Kampus Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, III piętro, sala 312.

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na studia na kierunku matematyka stosowana drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  1. posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w zakresie kierunku, dla którego:
  • dyscypliną wiodącą była matematyka lub
  • co najmniej 70% efektów uczenia się przypisane jest w sumie do dyscyplin naukowych matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka; lub
  1. ukończyli studia inżynierskie (pierwszego stopnia) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą osiągnięte efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka stosowana prowadzonym przez WIiT PK. Lista zagadnień, które mogą być poruszone podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej.

Wskaźnik rekrutacji:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (WKR WIiT) wylicza wskaźnik rekrutacyjny W, według wzoru:

W=0, 25(35* S-75)+0,75 K,

gdzie S jest średnią z przebiegu studiów I stopnia, a K jest procentowym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci spełniający warunek 1. są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a wskaźnik K dla tych kandydatów wynosi 100.

WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość́ wskaźnika rekrutacyjnego W. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku matematyka stosowana jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź́ równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Lista zagadnień do przygotowania na rozmowę kwalifikacyjną

Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu;
  3. zaświadczenie o średniej ważonej z toku ukończonych studiów;
  4. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji);
  5. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
  6. karta wyboru specjalności Matematyka stosowana – do druku

Na kierunku realizowane mogą być dwie specjalności: analityka danych oraz matematyka w finansach i ekonomii.

Rekrutacja odbywa się na kierunek, a podział studentów na specjalności oraz decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki.

Podstawą decyzji o uruchomieniu specjalności, a następnie przypisania do niej studentów, są deklaracje preferencji wyboru specjalności składane przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Przydatne linki: