Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program kierunku Matematyka stosowana (o profilu praktycznym) zastał przygotowany z myślą o kandydacie zainteresowanym popularnymi zastosowaniami matematyki w różnych dziedzinach – od sektora finansowego, przez analizę dużych zbiorów danych, aż po zastosowania w informatyce. Studia te przygotowują do pracy z wykorzystaniem gotowych narzędzi matematycznych oraz dają możliwość doskonalenia umiejętności informatycznych. 

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka stosowana o profilu praktycznym:

 • zna zaawansowane metody statystyki i metody związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych
 • zna matematyczne podstawy programowania (w szczególności podstawy algorytmiki i teorii złożoności) oraz podstawy technik obliczeniowych i programowania;
 • zna  mechanizmy funkcjonowania gospodarki, sektora finansowego i systemów bankowych oraz umie  modelować zachodzące w nich procesy;
 • zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka, a także rozumie ich ograniczenia.

W trakcie  studiów ich uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • stosowania narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych;
 •  wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów;
 • tworzenia i modyfikowania modeli matematycznych oraz  oceny ich poprawności;
 •  stosowania metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego;
 •  praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.

Każdy absolwent kierunku Matematyka stosowana będzie umiał korzystać z oprogramowania służącego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz pracować z  bazami danych. W trakcie studiów duży nacisk zostanie położony na wypracowanie kompetencji społecznych studentów, takich jak; komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie pracy zespołu i rozwiązywanie problemów organizacyjnych, umiejętności negocjowania, perswazji i zarządzania. Studia na kierunkach matematycznych w oczywisty sposób kształcą umiejętność logicznego myślenia i dedukcji oraz inne kompetencje analityczne.

Specjalności:

Specjalności (wybór po ukończeniu 3 semestru):

 • analityka danych,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • matematyka z informatyką.

Perspektywy zawodowe:

 • Po ukończeniu kierunku absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorach:
  • finansowym i bankowym,
  • bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego),
  • ubezpieczeniach,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • branży telekomunikacyjnej i informatycznej
  • firmach i międzynarodowych korporacjach,
 • na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji, kreatywność, umiejętność negocjacji, perswazji i współdziałania,  a także kompleksowego rozwiązywania problemów, jak (na przykład):
  • analityk finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy, giełdowy, rynkowy;
  • analityk ryzyka;
  • statystyk;
  • analityk danych, data scientist;
  • pracownik zajmujący się modelowaniem matematycznym w przemyśle, instytucjach badawczych, finansowych;
  • pracownik instytucji  zajmujących  się badaniami opinii społecznej;
  • pracownik instytucji  zajmujących  się przepływem i gromadzeniem danych; badaniami  sondażowymi;
  • specjalista opracowujący strategie zarządzania/strategie marketingowe;
  • programista;
  • administrator sieci.

Wskaźnik rekrutacji:

Podstawą do przyjęcia na kierunek Matematyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = W_1 + W_2

gdzie:  W_1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W_1=P albo W_1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, W_2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotu charakterystycznego zgodnie z wzorem W_2=2R, a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Progi punktowe

Link do portalu rekrutacyjnego