Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Program kierunku Matematyka (o profilu akademickim) został przygotowany z myślą o kandydacie zainteresowanym zastosowaniami matematyki, pragnącym dogłębnie poznać ich teoretyczne podstawy, aby móc samodzielnie tworzyć i modyfikować nie tylko modele, ale i teorię, na której są oparte.   Studia te przygotowują do pracy o charakterze badawczym. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają modyfikować używane narzędzia matematyczne na głębokim poziomie: rozszerzania ich teoretycznej podstawy, twórczego stosowania znanych twierdzeń i korzystania z zaawansowanych osiągnięć różnych działów matematyki. 

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Kandydat na studia I stopnia na kierunku matematyka (o profilu ogólnoakademickim):

 • powinien być uzdolniony w kierunku nauk ścisłych
 • interesować się matematyką jako narzędziem, ale również jako przedmiotem badań
 • powinien być gotowy do poznawania możliwości stosowania matematyki na głębokim poziomie (tzn. nie tylko korzystania z gotowych twierdzeń do tworzenia modeli, ale – dzięki znajomości zaawansowanych technik matematycznych – również pracy nad np. rozszerzeniem, modyfikacją twierdzeń w celu poprawienia modelu)

Student studiów I stopnia kierunku matematyka:

 • poznaje matematykę  nie tylko jako narzędzie, ale również jako przedmiot badań;
 • uczy się jej  bardziej wyrafinowanych zastosowań, co predestynuje go do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych w roli animatora badań;
 • oprócz umiejętności korzystania z twierdzeń umożliwiających tworzenie, testowanie i wykorzystanie modeli zjawisk, zdobywa wiedzę pozwalającą na modyfikację tych twierdzeń w celu poprawienia modelu;
 • poznaje narzędzia informatyczne wspierające pracę matematyka.

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka:

 • rozumie budowę teorii matematycznych i potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
 • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii
 • zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających prace matematyka, a także rozumie ich ograniczenia
 • zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych
 • umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej
 • potrafi m.in.: definiować funkcje i relacje rekurencyjne; tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich; definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności; interpretować i  wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych
 • umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z analizą matematyczną
 • rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań
 • umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania
 • potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy
 • umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne
 • umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi, a także prowadzić proste wnioskowanie statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

Specjalności:

Specjalność:

 • matematyka w finansach i ekonomii,

Perspektywy zawodowe:

 • Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
 • Mając właściwe przygotowanie do pracy zespołowej, umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia są w pełni gotowi do dalszego rozwoju kariery zawodowej w ramach zespołów i projektów realizowanych dla potrzeb najbardziej wymagających sektorów gospodarki (telekomunikacja, bankowość i ubezpieczenia, administracja państwowa i samorządowa, operatorzy internetowi).
 • Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania i zarządzania projektami

Wskaźnik rekrutacji:

Podstawą do przyjęcia na kierunek Matematyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = W_1 + W_2

gdzie:  W_1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W_1=P albo W_1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, W_2 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W_2=2R, a R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Progi punktowe z lat ubiegłych