Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych w Katedrze prowadzą badania naukowe głównie   w  dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w  dyscyplinie matematyka. Badania te koncentrują się na algebrze (teoria grup, teoria pierścieni nieprzemiennych), analizie funkcjonalnej i teorii operatorów, równaniach różniczkowych (w szczególności równaniach różniczkowych fizyki matematycznej oraz rozmytych i wielowartościowych równaniach stochastycznych) oraz geometrii różniczkowej. Prowadzone są również badania w zakresie rzeczywistej i zespolonej geometrii algebraicznej, geometrii subanalitycznej, teorii struktur o-minimalnych, topologii (topologie uogólnione w sensie Delfsa-Knebuscha), teorii mnogości i podstaw matematyki, teorii liczb, statystyki i jej zastosowań w ekonomii, mechaniki płynów, analizy zespolonej,  teorii aproksymacji  i teorii grafów. W ostatnich latach zintensyfikowano prace w dziedzinie historii matematyki.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w zakładkach:

Publikacje
Udział w konferencjach
Konferencje i sesje naukowe organizowane przez KMS
Współpraca naukowa
Projekty i granty realizowane przez pracowników KMS