Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent studiów II stopnia kierunku matematyka:

  • posiada  pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  matematyki  i  jej  zastosowań
  • umie  konstruować  rozumowania  matematyczne, testować  prawdziwość  hipotez  matematycznych,  przedstawiać  treści  matematyczne  w mowie   i   piśmie, budować  modele   matematyczne  niezbędne w   zastosowaniach matematyki,  posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielne poszerzać  wiedzę  matematyczną  w  zakresie  aktualnych  wyników  badań
  • jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne  do  przetwarzania i analizy  danych oraz do podjęcia  studiów  trzeciego  stopnia. Po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach  studium dla studentów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej) absolwent jest przygotowany do nauczania  matematyki  w  szkołach  wszystkich poziomów.

  • Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii ma dodatkowo wiedzę i umiejętności z ekonometrii, zaawansowanej matematyki finansowej, ekonomii matematycznej i strategii zarządzania.   
  • Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne ma dodatkową wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi metodami numerycznymi, teorią równań różniczkowych cząstkowych, ogólnym modelowaniem stochastycznym i jego zastosowaniem w modelach rynków finansowych. 

Specjalności:

Specjalności (wybór po ukończeniu 3 semestru):

  • matematyka w finansach i ekonomii,
  • modelowanie matematyczne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na studia na kierunku matematyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

− kierunek został przyporządkowany do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,

− dla kierunku wskazano dyscyplinę naukową matematyka lub informatyka jako dyscyplinę, z którą związane są efekty uczenia się.

Wskaźnik rekrutacyjny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku matematyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Plan i programy studiów:

Uchwała Senatu PK