Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent studiów II stopnia kierunku matematyka:

 • Absolwent   posiada  pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  matematyki  i  jej  zastosowań.  Wiedza ta wsparta jest umiejętnościami: 
  • konstruowania  rozumowań  matematycznych,
  • testowania prawdziwości hipotez matematycznych, 
  • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie;  
  • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; 
  • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych
  • samodzielnego poszerzania  wiedzy  matematycznej  w  zakresie  aktualnych  wyników  badań.
 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych
 • Absolwent może podjąć studia trzeciego stopnia
 • Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii ma dodatkowo wiedzę i umiejętności z ekonometrii, zaawansowanej matematyki finansowej, ekonomii matematycznej i strategii zarządzania.   
 • Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne ma dodatkową wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi metodami numerycznymi, teorią równań różniczkowych cząstkowych, ogólnym modelowaniem stochastycznym i jego zastosowaniem w modelach rynków finansowych. 

Absolwent – po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach  studium dla studentów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej) – jest przygotowany do nauczania  matematyki  w  szkołach  wszystkich poziomów.

Specjalności:

 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne

Plan i programy studiów:

Uchwała Senatu PK