Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka stosowana o profilu praktycznym:

 • zna zaawansowane metody statystyki i metody związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużych zbiorów danych;
 • zna matematyczne podstawy programowania (w szczególności podstawy algorytmiki i teorii złożoności) oraz podstawy technik obliczeniowych i programowania;
 • zna  mechanizmy funkcjonowania gospodarki, sektora finansowego i systemów bankowych oraz umie  modelować zachodzące w nich procesy;
 • zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka, a także rozumie ich ograniczenia.

W trakcie  studiów ich uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • stosowania narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych;
 •  wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów;
 • tworzenia i modyfikowania modeli matematycznych oraz  oceny ich poprawności;
 •  stosowania metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego;
 •  praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.

Każdy absolwent kierunku Matematyka stosowana będzie umiał korzystać z oprogramowania służącego do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz pracować z  bazami danych. W trakcie studiów duży nacisk zostanie położony na wypracowanie kompetencji społecznych studentów, takich jak komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie pracy zespołu i rozwiązywanie problemów organizacyjnych, umiejętności negocjowania, perswazji i zarządzania. Studia na kierunkach matematycznych w oczywisty sposób kształcą umiejętność logicznego myślenia i dedukcji oraz inne kompetencje analityczne.

 • Po ukończeniu kierunku absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorach: finansowym i bankowym, bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego), ubezpieczeniach, administracji państwowej i samorządowej, branży telekomunikacyjnej i informatycznej oraz firmach i międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji, kreatywność, umiejętność negocjacji, perswazji i współdziałania  i kompleksowego rozwiązywania problemów.
 • Zdobyta w czasie studiów I stopnia wiedza i umiejętności zapewniają pełne przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, co winno umożliwić dalszy rozwój kariery zawodowej w obszarach kierowania oraz zarządzania projektami.

Specjalności (wybór po ukończeniu 3 semestru):

 • analityka danych,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • matematyka z informatyką.

Plan i programy studiów: